به گزارش منابع اختصاصی ما در پنجشیر نیروهای ملی مقاومت در پنجشیر هیچ مشکلی از نظر اسلحه و مهمات ندارند !

به گزارش منابع اختصاصی ما در پنجشیر نیروهای ملی مقاومت در پنجشیر هیچ مشکلی از نظر اسلحه و مهمات ندارند !

طی اخباری که به دست ما رسیده، نیروهای تحت امر فرمانده مسعود زاغه‌های مهماتی و سلاح را که در دوره مقاومت اول در پنجشیر ذخیره شده بودند. را گشوده اند !

احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در دوره مبارزه با طالبان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تعداد بسیار زیادی اسلحه‌هایی که از نیروهای پاکستانی و طالب غنیمت گرفته شده و یا توسط ایران و شهید سلیمانی به نیروهای مقاومت اهدا شده بوده را برای همچین روزی ذخیره کرده بودند .

بر اساس همین استعداد احمد مسعود پسر شهید مسعود از نیروهای خواهان مقاومت درخواست کرده به پنجشیر بیایند .