پایین تر از خط فقر
مردم ایران پایین تر از خط فقر 30 مهر 1401

مردم ایران پایین تر از خط فقر

رکز آمار در تابلوي آماري قيمت‌هاي شهريور ماه اعلام کرد رشد قيمت برخي کالاهاي اساسي چه تغييري داشته و در اين آمارها نشان داد رشد قيمت در 7 کالاهاي مهم بيش از 100 درصد بوده است.روندرشد قيمت‌هادر شهريور ماه امسال، مسيري صعودي داشته است.