پاکیزه
شهر پاکیزه-محمدرضا مددی(دیدگاه وارده) 20 مهر 1399

شهر پاکیزه-محمدرضا مددی(دیدگاه وارده)

یکی از مسائلی که در قرآن، بیان شده است، اوضاع و سرنوشت اقوام مختلف است.برای مثال، درباره ی قوم سبا میخوانیم: لَقَد کانَ لِسَبَاِِ فی مَسکَنِهِم ایَهُُ جَنَّتانِ عَن یَمینِِ وَ شِمالِِ کُلوا مِن رِزقِ رَبِّکُم وَاشکُروا لَهُ بَلدَهُُ طَیِّبَهُُ وَ رَبُُّ غَفورُُسوره ی سبا، آیه ی ۱۵برای قوم 《سبا》در محل سکونتشان نشانه ای (از […]