مهندسی شیمی
چشم و چراغ دانشجویان مهندسی شیمی ایران خاموش شد / محمدرضا مشایخی رئیس سابق بخش دانشجویی انجمن علمی مهندسی شیمی ایران بر اثر بیماری سرطان درگذشت . 29 تیر 1399

چشم و چراغ دانشجویان مهندسی شیمی ایران خاموش شد / محمدرضا مشایخی رئیس سابق بخش دانشجویی انجمن علمی مهندسی شیمی ایران بر اثر بیماری سرطان درگذشت .

محمدرضا مشایخی فعال دانشجویی و دبیر سابق انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی در ایران درگذشت .