مهارت
03 آبان 1399

هدف دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ارتقاء مهارت برای کمک به اقتصاد کشور است

سمنان ( ایرانیان فردا ) – رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: هدف و رسالت عمده دانشگاه فنی و حرفه‌ای که یک دانشگاه مأموریت گرا، محسوب می‌شود، ارتقاء مهارت برای کمک به اقتصاد کشور است؛ لذا رابطه تنگاتنگی با بازار تولید و کار دارد.

تأثیر سهامداری در اقتصاد کشور و عبور از بحران 22 تیر 1399

تأثیر سهامداری در اقتصاد کشور و عبور از بحران

امروزه مدیریت مالی ابزاری‌ست که می‌تواند ما و کشور را از بحران اقتصای ایجاد شده نجات دهد. برای یادگیری مهارت مدیریت مالی بازار سرمایه می‌تواند شروع قابل قبولی باشد. از این فرصت ایجاد‌شده باید به اندازه‌ی کافی استفاده کنیم.