منابع
اقتصاد کشور ما اقتصاد سیاسی است نه اقتصادی 09 شهریور 1401

اقتصاد کشور ما اقتصاد سیاسی است نه اقتصادی

ایران باید طوری عمل کند که توانایی صادرات به هر جای دنیا و واردات در هر کجای دنیارا داشته باشد