مصدق
همکاری آمریکا و انگلیس با اراذل و اوباش تهران 29 مرداد 1401

همکاری آمریکا و انگلیس با اراذل و اوباش تهران

۲۸ مرداد روزی که آمریکا و انگلیس مصدق را به کمک اراذل و اوباش تهران از نخست وزیری برکنار کردند و مجبور به خانه نشینی و تحمل حبس شد تا نفت برای ملت ایران باقی بماند

قصه پر غصه اصلاحات- بازنشر به مناسبت دوم خرداد 01 خرداد 1401
به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد دوم خرداد سال 1376منتشر شد

قصه پر غصه اصلاحات- بازنشر به مناسبت دوم خرداد

قصه پر غصه اصلاحات-به قلم غلامرضاجعفری- بازنشر با مناسبت بیست و پنجمین سالگرد دوم خرداد 1376