فرصت برابر
حزب هدا رفع خلاهای قانونی و ایجاد فرصت برابر برای زنان را نه به خشونت علیه زنان خواند 25 اسفند 1400

حزب هدا رفع خلاهای قانونی و ایجاد فرصت برابر برای زنان را نه به خشونت علیه زنان خواند

حزب هدا درتویئتر خود با اشاره به 8مارس، روزجهانی زن نوشت: رفع خلاهای قانونی وایجاد فرصت های برابر،بزرگ ترین نه به خشونت علیه زنان است.