صهیونیستی
بازگشت به برجام امتیاز مثبت دموکرات ها در انتخابات کنگره است 13 شهریور 1401

بازگشت به برجام امتیاز مثبت دموکرات ها در انتخابات کنگره است

در تهران برخی معتقد هستند احتمال اینکه بازگشت آمریکا به برجام بر انتخابات آمریکا اثر بگذارد وجود دارد از این رو احتمال به تعویق افتادن بازگشت واشنگتن به برجام را می دهند.