سید ادیب میر ممتاز
جوانان کلید قالیباف برای ریاست جمهوری_دیدگاه 01 مهر 1399

جوانان کلید قالیباف برای ریاست جمهوری_دیدگاه

سید ادیب میرممتاز / فعال حوزه جوانان بنام خدا و براي خداجايگاه جوانان در دولت بعديدولت بعدي چه چپ باشد چه راست بايد رويكرد خود را نسبت به جوانان عوض كند.دولت تدبير و اميد نشان داد در بكارگيري جوانان چندان موفق نبوده و در همان يك وزارت خانه اي كه وزير جوان بر آن گمارد […]