بانک
جلوی وام های تورم زا گرفته شد 03 اسفند 1400
کمسیون تلفیق مجلس بانک هارااز افزایش تسهیلات تکلیفی منع کرد

جلوی وام های تورم زا گرفته شد

سهیلات تکلیفی یکی از مهم‌ترین چالش‌های مهم نظام بانکی بوده است، چرا که با ایجاد ناترازی در منابع بانک‌ها، به اضافه برداشت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی منتهی شده است.