اصلاح
حلقه ی مفقوده نجات کشور: نخبه، فرهیخته یا مصلح رضا رضائی 07 آذر 1400
طی یادداشتی از رضا رضایی بیان شد

حلقه ی مفقوده نجات کشور: نخبه، فرهیخته یا مصلح رضا رضائی

حلقه ی مفقوده نجات کشور: نخبه، فرهیخته یا مصلح رضا رضائی. عضو انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و پژوهشگر ارتباطات فرهنگی . 2/9/1400 آیا این درست است که فکر کنیم نخبگان می توانند کشور را نجات بدهند ومهاجرت آنها یک مصیبت است؟ یا مهاجرت فرهیختگان و مصلحان هم قابل تأمل و بررسی است؟ جار و جنجال فرار مغزها، مهاجرت نخبه ها و مهجوریت نخبگان، سالیان سال است که نُقل مجلس داخلی و خارجی است و بر ماتم از دست رفتن سرمایه انسانی اشک می ریزند

پول رفته به بورس باز می‌گردد… 24 تیر 1399

پول رفته به بورس باز می‌گردد…

آشنایی با باز سرمایه ما را در مواجه با بحران‌های این بازار که اصلاح می‌خوانیم، توانمند ساخته و از نگرانی‌مان می‌کاهد. کافی‌ست مهارت‌های‌مان را از بازار و شناخت آن بیش‌تر کرده و با قدرت به سمت کسب درآمد بشتابیم.