در حالی ديروز هفتم آذرماه يكي از نمايندگان اهواز از وقت سخنراني مجلس استفاده كرد كه كوچكترين اشاره ، كمترين اما و اشاره اي به بحران آب در خوزستان و به طور خاص در اهواز نكرد تا باز هم تيم ناكارآمدان نمايندگان اهواز كامل شود. بعد از آنكه جويجري به طور شگفت انگيزي از صحنه […]

در حالی ديروز هفتم آذرماه يكي از نمايندگان اهواز از وقت سخنراني مجلس استفاده كرد كه كوچكترين اشاره ، كمترين اما و اشاره اي به بحران آب در خوزستان و به طور خاص در اهواز نكرد تا باز هم تيم ناكارآمدان نمايندگان اهواز كامل شود.


بعد از آنكه جويجري به طور شگفت انگيزي از صحنه خدمت به حوضه شريف اهواز ناپديد شد و تمام قول و قرارهايي كه به جامعه كشاورزان و ديگر جوامع اهوازي داد پشت سر گذاشت و بعد از اينكه هيچ آبي از صحبتهاي سيدكريم حسيني گرم نشد و هرچه تا امروز از سخنان آقاسيد! شنيديم فقط حرف بود و گفتار، اميد ما به عمل و پيگيريهاي جناب يوسفي بسته شد اما دريغ از يك مثقال دلسوزی در سخنان يوسفي!


جناب يوسفي ديروز وقت طلايي نطق هاي پيش از دستور به تشكر از ريس جمهور – تذكر شفاهي به يك وزير -تشكيل صندوق خسارتهاي دولت و چند موضوع داد كه اينها بايد در كمسيون هاي مربوطه رسيدگي بشه نه در صحن علني مجلس!


هر نماينده مجلسي كه از مردم و جامعه نخبگان فاصله و دوري كند به چنين دردي مبتلا ميشود نه فقط يوسفي!


به جاي اينكه وسط مجلس از تخريب خوزستان اين عظيم ترين و ابر اقتصاد ترين استان كشور سخني بگويد


به جاي اينكه از ١٠ هزار متر مكعب فاضلاب ورود به كارون در روز به آب شرب اهوازيها اشاره كند


به جاي اينكه همانند اساتيد دانشگاه شهيد چمران بانگ سر دهند پنج ميليارد مترمكعب آب آورد كارون كجاست!؟


به جاي اينكه از لغو ٥٠٪؜ درصد قراردادهاي كشاورزان اهوازي كه فقط در بخش مركزي با سه رودخانه نحيف صدهها نفر از كشاورزان به دلیل عدم زراعت و بیکاری شرمنده هزاران نفر از عائله خود شده اند!

و به جاي اينكه به كشاورزان شهرستان باوی كه امسال براي تمام كشاورزان اين شهرستان از ملاثاني تا شيبان و ويس و تمام بخش هاي آن منع كشت زده اند اشاره كند كه نكرد و نگفت تا حلقه ناكارآمدي نمايندگان در اهواز كامل شود و تيم ناكارآمد تشكيل اهواز كامل گردد.

راهكار:


لطفا به اقدامات عوام فريبانه و حرفهايي كه فقط به منظور تحريف اذهان مردم از حقيقت موجود ( چالش انتقال آب) و عوام گرايانه پايان دهيد و يك تيم قوي از اساتيد آب و ديگر دلسوزان استان تشكيل داده و با در نظر گرفتن تخريب و تباهي سرمايه هاي ملي در استان ناشي از انتقال آب به طور علمي ، تخصصي و اصولي به مبارزه با مافياي آب برويد.

جواد الهايي سحر